Köregler

På våra förskolor tillämpar vi placerings- och turordningsregler som gäller alla Sveriges skattefinansierade förskolor

Allmäna regler för ditt barns rätt till placering
 • Våra Förskolor bedrivs för barn mellan 1 – 5 år, vilket innebär att ditt barn måste fyllt ett år för att börja på förskolan.

 • Barnet ska vara folkbokfört i Stockholm. Om du bor i en annan kommun och av särskilda skäl önskar placera ditt barn hos oss måste din hemkommun medge att ersätta vår förskola med den barnpeng som gäller.

 • Du måste arbeta, studera, vara sjukskriven samt kunna visa att du aktivt söker arbete om du är arbetslös.

 • Är du föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av yngre syskon

 • Vid gemensam vårdnad, där barnet är bosatt hälften av tiden hos vardera er föräldrar och barnet är folkbokfört i en annan kommun och en av er föräldrar är bosatt i Stockholm kan barnet erbjudas plats i Stockholm.

 • Barn till gästforskare, som vistas i staden mer än sex månader men mindre än ett år och därmed inte har rätt att folkbokföra sig i landet, omfattas av rätt till plats enligt ovan.

Turordningsregler
 • Barn med syskon, som är placerade på förskolan, har förtur

 • Barn med längst kötid, med undantag för de bägge ovanstående förturerna, placeras utifrån den längsta kötiden, vilket är det datum som vi mottar ansökningsblanketten

 • Du ansöker via e-tjänsten Min barnomsorg www.stockholm.se . Du kan ange upp till fem önskemål på ansökan och välja både kommunala och fristående verksamheter.

 • Du som av någon anledning inte kan ansöka via Min Barnomsorg ansöker på Blanketten, Blanketten skickas till Kontaktcenter, adressen hittar du på blanketten.

Besked om plats

​Du får besked i god tid innan inskolningen börjar per telefon eller mail och du har en vecka på dig om du accepterar platsen eller inte.

Regler för fördelning av platser

Vi följer Stockholms kommun köregler vid intagning av barn till våra förskolor

 •  Vid ledig plats på våra förskolor, kontakt med handläggare sker via mejl, med information att vi har en ledig plats, och inskolnings datum,

 • Erbjudande går till de barn som valt att stå i kö till verksamheten. 

Bland barn med dessa förutsättningar görs följande urval:

1. Barn med behov av stöd för sin utveckling i form av förskola

enligt 8 kap 7 och 14 § skollagen3

2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom

garantitiden.

3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på

Förskolan erbjuds plats före andra barn.

4. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn

har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för

placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Regler för fördelning av platser
 • Tackar man ja eller nej till ett erbjudande till något av sina fem

Val kan man alltid stå kvar i kön till högre rangordnade alternativ.

 • De lägre rangordnande val tas bort.

 • Tackar man ja eller nej till en garantiplats som inte är ett av de Fem valen kan man stå kvar i kön till samtliga val. 

 • Garantin är dock förbrukad.

Avsteg ska endast göras om synnerliga skäl föreligger

Vid avsteg från turordningen ska beslut om detta fattas av ansvarig stadsdelsnämnd. Beslutet ska motiveras, dokumenteras och diarieföras.

 

Gäller avsteget inom en fristående verksamhet ska beslutet fattas av Huvudmannen samt motiveras och dokumenteras av huvudmannen. Beslutet ska sedan anmälas till utbildningsförvaltningen om verksamheten är fristående.

Söderberga Allé 28, 168 62, Bromma

info@planetenmontessori.com

08 428 719 59 /  070 885 98 14
Vi följer Sthlm Kommuns riktlinjer för öppettider

Just nu har vi öppet: 06:30 - 17:30

© 2018 av Montessoriförskolan Bromma Planeten