top of page

Klagomål & Funderingar

Respektera våra regler för att förskolan ska fungera

Huvudmannens ansvar för rutiner

Skollagens 4 kap 8 § stipulerar att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Det innebär att alla vårdnadshavare med barn inskrivna i förskolan har rätt att lämna klagomål.

 

Vi har självklart som mål att erbjuda en god kvalitet på våra förskolor. Inget är dock så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till utveckling. Era synpunkter är viktiga och vi ser det som en möjlighet att förbättra vår verksamhet ytterligare. Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du/ni inte är nöjda med!

 

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar på ditt barns förskola, tveka inte att framföra detta direkt till berörda pedagoger alternativt direkt till Förskolerektor.

 • Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

 • Alla ärenden hanteras skyndsamt.

 • Hur och när en första återkoppling ska ske beslutas gemensamt vid första samtalet.

 • Hur och när en uppföljning ska ske beslutas också gemensamt på återkopplingssamtalet.

 

Alla i våra verksamheter – barn, föräldrar och medarbetare – ska känna att vi har en öppen, tillåtande och in lyssnande atmosfär.

 

 Det är inte bara möjligt att framföra synpunkter på verksamheten, utan förskolans ledning och medarbetare förväntar sig och uppmuntrar att den som har åsikter om verksamheten framför dem. 

 

Det är ledningens ansvar att leda verksamheten på ett sådant sätt att denna atmosfär skapas. 

 

Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. 

Rutiner vid klagomål
 • Föräldrar som har klagomål ska i första hand vända sig till pedagogerna på avdelningen det gäller. Har föräldrar synpunkter/klagomål på en särskild pedagog så kan de vända sig till den pedagogen eller förskole rektor. 

 • Föräldrar kan alltid välja att vända sig direkt till förskole rektor.

 • Det finns också möjlighet att lämna synpunkter anonymt, i vår brevlåda intill huvudentrén. 

 • Förskolerektor eller pedagoger är ansvariga för att kontrollera den regelbundet.

 • Förskolerektor är ansvarig för att förmedla synpunkterna eller klagomålen till övriga pedagoger. 

 • Beroende på dess karaktär ska detta senare tas upp vid avdelningsmöte och/eller Arbetsplatsträff. 

 • På mötet/mötena ska det beslutas om hur vi ska arbeta för att bemöta klagomålet. Enklare klagomål/synpunkter kan oftast lösas direkt!

 • Förskolerektor har ansvar för att se till att klagomålet förs in i pärmen för Synpunkter och klagomål. Det ska framgå vilka åtgärder som ska sättas in och hur det ska följas upp.

 • Förskolerektor som har tagit emot klagomålet ansvarar för att återkoppla till föräldern/föräldrarna.

 • Alla medarbetare på förskolan ansvarar för att alla synpunkter på förskolans verksamhet fångas upp tidigt och tas på allvar. 

 • Alla medarbetare har ansvar för att informera vårdnadshavare om möjligheten att lämna in skriftliga klagomål och ska kunna lämna ut klagomålsblankett, som finns också på vår informationstavla.

 • Alla inkomna skriftliga klagomålsblanketter ska lämnas till Förskolerektor. 

 • En inkommen klagomålsblankett bekräftas skriftligt till den klagande inom En vecka. 

 • Alla klagomål följs upp genom systematisk hantering och dokumentation.

Vid större frågor, som kan tänkas gälla hela föräldragruppen, eller då vi behöver rådfråga föräldrarna kan vi gå tillväga på olika sätt:
 • Ta upp frågan på föräldramöten

 • Utforma en enkät

 • Barn som har klagomål kan vända sig till sin avdelnings pedagoger eller ta hjälp av sina föräldrar för att förmedla sina frågor till pedagogerna.

 • Pedagogerna har ansvar för att barn ska ha kunskap om att de kan påverka och säga ifrån om det är saker som de inte tycker är bra på förskolan.

Om du som vårdnadshavare har klagomål på vår verksamhet används nedanstående arbetsgång.
STEG 1: Muntlig synpunkt på verksamheten.
 • Medarbetare som tar emot en muntlig synpunkt är ansvarig för att synpunkten vidarebefordras till berört arbetslag eller till Förskole rektor

 • Den mottagande medarbetaren är ansvarig för att meddela vårdnadshavaren om att han/hon har vidarebefordrat synpunkten. 

 • Arbetslaget som tar emot synpunkten skall bereda den på arbetslagsmöte och därefter meddela vårdnadshavaren resultatet av beslut. 

 • Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet avslutas ärendet.

STEG 2: Ett skriftligt klagomål ska lämnas in till Förskole rektor. Av den som tar emot klagomålet.
 • Förskole rektor ska registrera ärendet och dokumentera hur det behandlas.

 • Inom en vecka ska den klagande få en skriftlig bekräftelse på att ärendet är registrerat och hur det kommer att behandlas. 

 • Efter beredning ska ett skriftligt beslut tas av förskole Rektor och beslutet ska meddelas till vårdnadshavare. 

 • Beslut ska tas inom fyra veckor.  Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet ska en avslutningsblankett fyllas i och skrivas under av vårdnadshavaren och Förskolerektor.

STEG 3
 • Förskole rektor ska behandla ärendet inom två månader från det att  Meddelandet på beslutet har skickat till vårdnadshavaren. 

 • Om vårdnadshavare inte är nöjd, ska information skickas vidare till STEG 4 och STEG 5:

STEG 4: Inlämnande av klagomål till kommunens barn- och utbildningsnämnd.      

registrator.utbildning@edu.stockholm.se

STEG 5: inlämnande av klagomål till skolinspektion.  

skolinspektionen@skolinspektionen.se

Skriftligt klagomål

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd eller har andra funderingar så kan du göra ett skriftligt klagomål och skicka det till:

Eller skicka direkt via formuläret nedan:
Klagomålsblankett

Tack för din feedback!

Förebyggande arbete:
För att undvika klagomål och missförstånd gör vi följande:
 • Vi ger tydlig information till alla som berörs av vår verksamhet, d.v.s. barn, vårdnadshavare, etc. 

 • Denna rutin finns på vår hemsida, tillgänglig för vårdnadshavare såväl som medarbetare.

 • Vi agerar med inställningen av att vi skall förhålla oss objektiva till det som inträffat, och försöker analysera hur det vi gör kan uppfattas av utomstående eller genom andrahandsinformation.

 • Om vi misstänker att en situation kan tolkas negativt eller missförstås väntar vi inte på en reaktion utan kontaktar själva de som berörs. 

 • Vi värnar om ett gott klimat, med öppenhet och goda samtal. 

 • Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns förskola, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. 

 • Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till Förskolerektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera. 

 • Behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med personuppgiftslagen. 

 • Vid grövre klagomål, där t.ex. lagbrott kan misstänkas

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till någon av adresserna nedan, eller formuläret ovan.

info@pyramidenmontessori.com

info@planetenmontessori.com

info@gitarrenmontessori.com

Eller se ovan Steg 4 - 5

Information om våra rutiner

Vårdnadshavare informeras om rutinerna för hantering av klagomål, vid första föräldramötet och i samband med inskolningen. 

Rutinerna finns dessutom tillgängliga på vår hemsida för vårdnadshavare med barn i våra verksamheter.

Vad är ett klagomål?

Var och en inom våra förskolor som har kontakt med barn och vårdnadshavare måste ständigt ställa sig frågan om åsikter som framförs kan definieras som klagomål. 

 

Några saker som kännetecknar att en åsikt ska hanteras som ett klagomål är 

 • Åsikten som framförs skulle kunna leda till en längre process (ytterligare klagomål, negativ ryktesspridning, anmälan till Skolinspektionen eller andra myndigheter). 

 • Åsikten kan inte bemötas direkt utan någon form av åtgärder och/eller vidare kontakter krävs. 

 • Åsikten har framförts tidigare (inte nödvändigtvis av samma person). 

Så tar vi emot åsikter från Föräldrar
 • Genom vår mejl och hemsida, muntligt, kan vårdnadshavare lämna åsikter (positiv feedback, förslag, klagomål) på vår verksamhet. 

 • De klagomål som vi tar emot skickas till ledning, för sammanställning, analys och eventuell åtgärd. 

 • Det går även bra att framföra sitt klagomål, eller sina synpunkter per post, som då skickas till: suzanadriess@hotmail.com

Så agerar vi när ett klagomål inkommer
 1. Alla klagomål som inte framförs i realtid (d.v.s. genom ett personligt möte eller telefonsamtal) bemöts inom 24 timmar. 

 2. I första hand bemöts de i realtid och endast i undantagsfall bemöts de skriftligt. Det första bemötandet måste inte innehålla en lösning på problemet, utan det viktigaste är att låta den som vill klaga framföra sin åsikt och att vi lyssnar. 

 3.  Om vidare kontakt eller åtgärder krävs för att ärendet ska kunna redas ut avslutas samtalet med att man beslutar om vem som tar ny kontakt och när.

 4.  Om ett klagomål gäller den person som tar emot klagomålet agerar han/hon i första hand som en objektiv representant för förseskolan och delger sin chef att klagomålet inkommit.

 5.  Klagomål som kräver mer kontakt än ett enstaka samtal rapporteras till chef. 

 6.  Ett klagomål avslutas med att skolans representant fråga om den som klagat anser att ärendet är avklarat. 

 7. Ärenden angående klagomål ska normalt vara utagerade inom en vecka. 

 8.  Den som mottagit och hanterat klagomålet ser till att informera alla berörda förskolan om hur klagomålet hanterats. 

 9. Behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med personuppgiftslagen. 

 10.  Vid grövre klagomål, där t.ex. lagbrott kan misstänkas.

 11. Behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med personuppgiftslagen. 

 12.  Vid grövre klagomål, där t.ex. lagbrott kan misstänkas.

bottom of page