Klagomål eller Funderingar? Se hit.

Respektera våra regler för att förskolan ska fungera

Klagomålsrutiner

Alla i vår verksamhet – barn, föräldrar och medarbetare – ska känna att vi har en öppen, tillåtande och in lyssnande atmosfär.


Det är inte bara möjligt att framföra synpunkter på verksamheten, utan förskolans ledning och medarbetare förväntar sig och uppmuntrar att den som har åsikter om verksamheten framför dem. 

 

Det är ledningens ansvar att leda verksamheten på ett sådant sätt att denna atmosfär skapas. 

 

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan, vill vi gärna veta det. 

 

Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. 

 

Förebyggande arbete 

 

För att undvika klagomål och missförstånd gör vi följande: 

 

∙ Vi ger tydlig information till alla som berörs av vår verksamhet, d.v.s. barn, vårdnadshavare, etc. 

Denna rutin finns på vår hemsida, tillgänglig för vårdnadshavare såväl som medarbetare.

 

∙ Vi agerar med inställningen av att vi skall förhålla oss objektiva till det som inträffat, och försöker analysera hur det vi gör kan uppfattas av utomstående eller genom andrahandsinformation.

 

 Om vi misstänker att en situation kan tolkas negativt eller missförstås väntar vi inte på en reaktion utan kontaktar själva de som berörs. 

 

Vi värnar om ett gott klimat, med öppenhet och goda samtal. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns undervisning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. 

 

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskole rektor/biträdande förskolechef så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skriftligt klagomål

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd eller har andra funderingar så kan du göra ett skriftligt klagomål och skicka det till:

Eller skicka direkt via formuläret nedan:
Klagomålsblankett
Vad är ett klagomål?

Var och en inom våra förskolor som har kontakt med barn och vårdnadshavare måste ständigt ställa sig frågan om åsikter som framförs kan definieras som klagomål. 

 

Några saker som kännetecknar att en åsikt ska hanteras som ett klagomål är 

 • Åsikten som framförs skulle kunna leda till en längre process (ytterligare klagomål, negativ ryktesspridning, anmälan till Skolinspektionen eller andra myndigheter). 

 • Åsikten kan inte bemötas direkt utan någon form av åtgärder och/eller vidare kontakter krävs. 

 • Åsikten har framförts tidigare (inte nödvändigtvis av samma person). 

Så tar vi emot ett klagomål

 • Genom vår mejl och hemsida, muntligt, kan vårdnadshavare lämna åsikter (positiv feedback, förslag, klagomål) på vår verksamhet. 

 • De klagomål som vi tar emot skickas till ledning, för sammanställning, analys och eventuell åtgärd. 

Så agerar vi när ett klagomål inkommer

 1. Alla klagomål som inte framförs i realtid (d.v.s. genom ett personligt möte eller telefonsamtal) bemöts inom 24 timmar. 

 2. I första hand bemöts de i realtid och endast i undantagsfall bemöts de skriftligt. Det första bemötandet måste inte innehålla en lösning på problemet, utan det viktigaste är att låta den som vill klaga framföra sin åsikt och att vi lyssnar. 

 

 1.  Om vidare kontakt eller åtgärder krävs för att ärendet ska kunna redas ut avslutas samtalet med att man beslutar om vem som tar ny kontakt och när.

 2.  Om ett klagomål gäller den person som tar emot klagomålet agerar han/hon i första hand som en objektiv representant för förseskolan och delger sin chef att klagomålet inkommit.

 3.  Klagomål som kräver mer kontakt än ett enstaka samtal rapporteras till chef. 

 4.  Ett klagomål avslutas med att skolans representant fråga om den som klagat anser att ärendet är avklarat. 

 5. Ärenden angående klagomål ska normalt vara utagerade inom en vecka. 

 6.  Den som mottagit och hanterat klagomålet ser till att informera alla berörda förskolan om hur klagomålet hanterats. 

 7. Behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med personuppgiftslagen. 

 8.  Vid grövre klagomål, där t.ex. lagbrott kan misstänkas.

Söderberga Allé 28, 168 62, Bromma

info@planetenmontessori.com

08 428 719 59 /  070 885 98 14
Vi följer Sthlm Kommuns riktlinjer för öppettider

Just nu har vi öppet: 06:30 - 17:30

© 2018 av Montessoriförskolan Bromma Planeten